KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ

Pracovní náplň

1. Oddělení školství
Oblast samosprávy

 • v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, může zřizovatel povolit výjimku do 4 dětí a žáků ve třídě, z minimálního nebo maximálního počtu dětí a žáků stanoveného prováděcími předpisy,
 • rozhoduje o přijetí opatření na základě výsledků České školní inspekce ve školách a školském zařízení, které zřizuje,
 • podává návrh zřizovateli na zřízení nebo zrušení školy či školského zařízení,
 • v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jmenuje zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení ředitele svých příspěvkových organizací. Zřizovatel plní funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovně právních vztahů dle § 323 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,
 • v souladu s § 166 odst. 4, 5, a 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), odvolává zřizovatel ředitele svých příspěvkových organizací,
 • zřizovatel v souladu s § 167 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb. zřizuje školskou radu při základních školách, stanoví počet jejích členů, vydá volební řád a jmenuje třetinu členů školské rady,
 • projednává s ředitelem školy a školského zařízení koncepci rozvoje, rozpočet a materiální podmínky pro činnost, personální a sociální podmínky pracovníků, požadavky obce na zkvalitnění předškolního, základního a zájmového vzdělávání školami a školským zařízením a způsob úhrady nákladů zvýšených z tohoto důvodu,
 • ve spolupráci s řediteli škol a školského zařízení předkládá zřizovateli výroční zprávy o činnosti za příslušný školní rok a zprávy o hospodaření za kalendářní rok,
 • ve spolupráci s řediteli škol a komisí pro školství, mládež a tělovýchovu organizuje zápis dětí do škol,
 • ve spolupráci s řediteli škol a komisí pro školství, mládež a tělovýchovu sestavuje harmonogram prázdninového provozu školních družin a mateřských škol,
 • sleduje plnění úplaty za vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání ve školách a školském zařízení,
 • předkládá zřizovateli finanční požadavky škol a školského zařízení, plán údržby a investic a další podklady pro tvorbu rozpočtu v kapitole školství,
 • odpovídá za čerpání finančních prostředků v rámci kapitoly školství,
 • sleduje dokumentaci pro osvobození od úplaty za vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání,
 • zpracovává obecně závazné vyhlášky v oblasti školství a předkládá je ke schválení zřizovateli,
 • zpracovává zřizovací listiny a jejich dodatky a předkládá je ke schválení zřizovateli,
 • zodpovídá ve spolupráci s řediteli za správné zařazení, vyřazení a změny u škol a školského zařízení do rejstříku škol, včetně jejich kapacity,
 • provádí veřejnosprávní kontrolu na místě u 11 příspěvkových organizací zřizovaných Městem Šumperk (3 mateřské školy, 5 základních škol, DDM U radnice, Kino Oko a Městská knihovna),
 • zabezpečuje komplexní agendu "grantů a dotací", včetně finančního zúčtování,
 • zabezpečuje a odpovídá za úhradu neinvestičních nákladů za žáky s trvalým bydlištěm v jiné obci, kteří plní povinnou školní docházku v základních školách na území města Šumperka,
 • provádí fakturaci a přefakturaci nákladů pro školy,
 • komplexně zabezpečuje zpracování a přidělování příspěvku na provoz příspěvkových organizací zřizovaných Městem Šumperk,
 • vyřizuje stížnosti na činnost ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Šumperkem,
 • plní další úkoly zadané odboru školství, kultury a vnějších vztahů radou města, zastupitelstvem města, starostou, místostarosty a tajemníkem MěÚ.

Vybrané právní předpisy:
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • § 27 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.,
 • vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
 • vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,
 • vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
 • vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
 • vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku,
 • vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy,
 • vyhláška MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.


Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost)
 • v souladu s § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zpracovává návrhy rozpočtů finančních prostředků poskytovaných školám a školským zařízením v obvodu jeho působnosti a předává jej krajskému úřadu,
 • v souladu s § 161 odst. 7 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu za školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti podle závazné osnovy a závazného postupu stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 170 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 • v souladu s § 52 písm. a) , § 53 odst. 2 a § 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, projednává přestupky na úseku školství a výchovy mládeže,
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti v termínech stanovených krajským úřadem,
 • poskytuje poradenskou činnost v oblasti: školské legislativy, pracovněprávních vztahů, statistiky, účetnictví, BOZP a FKSP obcím, školám a školským zařízením v obvodu obce s rozšířenou působností,
 • pro ÚIV Praha zpracovává a zodpovídá za statistické výkaznictví škol a školských zařízení v obvodu obce s rozšířenou působností,
 • zpracovává a sumarizuje požadavky na individuální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v obvodu jeho působnosti a předává ji krajskému úřadu

Vybrané právní předpisy:
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků do škol a školských zařízení č.j. 13710/2001-24 ze dne 6. 6. 2002,
 • vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,
 • vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech,
 • každoročně vydávaná samostatná vyhláška ČSÚ , kterou se stanoví program statistických zjištění vždy pro příslušný kalendářní rok,
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.


2.Oddělení kultury a vnějších vztahů
Oblast kultury a vnějších vztahů

 • organizace tiskových konferencí, vydávání tiskových zpráv, spolupráce s redaktory Šumperského zpravodaje a Kulturního života a koordinace součinnosti se všemi médii,
 • organizace a zabezpečení návštěv domácích i zahraničních hostů města,
 • spolupráce s partnerskými městy a v rámci toho pořádání různých společenských, kulturních a dalších akcí,
 • podle pokynů vedení města zabezpečení městských oslav a oslav státních svátků,
 • koordinace a organizace kulturních akcí pořádaných pod záštitou města,
 • vedení fotoarchivu, fonotéky a videotéky města,
 • vedení a zpracování kroniky města Šumperka,
 • koordinace činnosti a spolupráce se Sborem pro občanské záležitosti,
 • dle požadavků zpracování textů a dat pro inzerci v různých tiskovinách,
 • zajišťování a vydávání propagačních materiálů města včetně Ročenek a výročních zpráv,
 • vedení evidence knižního fondu města a evidence propagačních materiálů (předmětů),
 • dle § 52 písm. a), § 53 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednává v souladu s § 32 přestupky na úseku kultury,
 • dle § 5 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednává jiné správní delikty,
 • dle § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, projednává správní delikty,
 • dle § 5 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, projednává přestupky a jiné správní delikty,
 • zajišťovat v součinnosti s odbory MěÚ a MP zpracovávání výroční zprávy o poskytovaných informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vybrané právní předpisy:
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Oblast obchodu
 • organizace městských trhů,
 • spolupráce s Hospodářskou komorou,
 • spolupráce při akcích podporujících rozvoj obchodu ve městě,
 • zpracovávání agendy výjimky z OZV pro konání akcí po 22 hodině,
 • poradenská činnost v oblasti vyřizování stížností a připomínek k obchodu a službám,
 • poradenská činnost při vyřizování reklamací,
 • poskytování odborných rad spotřebitelům.

Vybrané právní předpisy:
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.


Oblast prezentace a propagace města a cestovního ruchu
 • zabezpečení jednotné propagace a prezentace města v duchu smluvního ujednání města,
 • spolupráce s podnikatelskou veřejností za účelem propagace města,
 • prezentace města Šumperka na veletrzích, výstavách, workshopech a dalších vhodných akcích,
 • spolupráce s Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, KrÚ Olomouckého kraje, Czech Tourismem, Destinačním managementem Moravsko.slezským, o.p.s. a dalšími subjekty,
 • spolupráce při tvorbě rozvojových dokumentů v oblasti cestovního ruchu
 • zabezpečování průvodcovské činnosti,
 • tvorba a zajištění vlastních produktů cestovního ruchu na území města,
 • spolupráce na tvorbě a vydávání propagačních materiálů

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Uživatel 464 (Archivní záznam) org. 49, 23.02.2007 v 14:20 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Sněhové zpravodajství
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba